ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Parket-schuren-amsterdam.nl met betrekking tot het laten schuren, renoveren, lakken of leggen van een vloer;
Parket-schuren-amsterdam.nl:Parket-shcuren-amsterdam.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap Woodstep vloeren B.V., gevestigd te (7443 LH) Nijverdal aan de Anemoon 38, kantoorhoudende te (7671 EB) Vriezenveen aan de Kanaalweg Noord 73. Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50077775;
Vloer: Parket en andere houten vloeren die door Parket-schuren-amsterdam.nl zal worden bewerkt;

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen Parket-schuren-amsterdam.nl en de klant worden gesloten.

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE

 1. Parket-schuren-amsterdam.nl brengt een offerte bij voorkeur schriftelijk uit. De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW.
 2. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na dagtekening.
 3. De offerte bevat een volledige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de prijs. De omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Indien van toepassing op het type vloer wordt in de offerte op het volgende gewezen:
  • - De vloer is een natuurproduct. Kleurverschillen en structuurverschillen zijn daar kenmerken van;
  • - De wijze van afwerken van de vloer heeft gevolgen voor de kleur, de structuur en het beeld van de vloer;
 4. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en de opmetingen die Parket-schuren-amsterdam.nl eventueel heeft verricht.
 5. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en het uurloon, dan wel een vaste aanneemsom.
 6. De offerte vermeldt een indicatie wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.
 7. De offerte gaat schriftelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 6:230m BW van toepassing.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Parket-schuren-amsterdam.nl een elektronische bevestiging naar de klant.
 2. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 6:230o, 6:230p en 6:230q BW van toepassing.

ARTIKEL 5 – ANNULERING

 1. Bij annulering van de overeenkomst, binnen 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, is de klant geen vergoeding verschuldigd.
 2. Bij annulering langer dan 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
 3. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de klant geschiedt 2 weken na de totstandkoming, maar binnen 1 week voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN Parket-schuren-amsterdam.nl

 1. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Parket-schuren-amsterdam.nl, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de klant.
 2. Parket-schuren-amsterdam.nl draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, voor zover hij deze redelijkerwijs kan vaststellen.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat Parket-schuren-amsterdam.nl zijn werk tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat:
  • - Parket-schuren-amsterdam.nl in de gelegenheid kan worden gesteld de vloer te inspecteren en te meten;
  • - De werkruimtes deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar zijn en vrij van (losse) meubelstukken;
  • - Eventuele achterblijvende vaste inrichting, dient door de klant afdoende beschermd te zijn tegen stof en directe aanraking met de materialen van Parket-schuren-amsterdam.nl;
  • - Parket-schuren-amsterdam.nl tijdig kan beschikken over de voor de planning en uitvoering van het werk benodigde gegevens, alsmede al die gegevens waarvan de klant redelijkerwijze kan vermoeden dat die van belang kunnen zijn. Voorts verstrekt de klant alle hem bekende en beschikbare gegevens ten aanzien van de constructie van de werkvloer, de technische installaties in en bij de vloer.
 4. Kosten voor het benodigde stroomverbruik evenals de kosten voor noodzakelijke verwarming van de ruimte, komen voor rekening van de klant.
 5. Tijdens de uitvoering van het werk onthoudt de klant zich van het (doen) uitvoeren van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor de vloer.

ARTIKEL 8 - DE DATUM VAN DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

 1. De overeenkomst bevat een vermoedelijke of vaste leverdatum en een vermoedelijke of vaste periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 2. Wanneer de vermoedelijke leverdatum een vaste leverdatum wordt, zullen partijen op initiatief van Parket-schuren-amsterdam.nl een vaste periode overeenkomen voor het verrichten van de werkzaamheden, tijdig vóór de vaste leverdatum. Deze werkperiode komt in onderling overleg tot stand en is voor beide partijen bindend.

ARTIKEL 9 - GEREED KOMEN WERKZAAMHEDEN, AANSPRAKELIJKHEID

 1. De klant heeft de verplichting om de uitgevoerde werkzaamheden onmiddellijk na uitvoering te inspecteren. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen direct nadat deze zijn ontdekt, volledig en duidelijk omschreven worden gemaild aan Parket-schuren-amsterdam.nl via info@parket-schuren-amsterdam.nl. Parket-schuren-amsterdam.nl zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact met de klant opnemen.
 2. Indien er gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan Parket-schuren-amsterdam.nl is toe te rekenen of voor haar risico komt, dient Parket-schuren-amsterdam.nl in de gelegenheid te worden gesteld om deze gebreken of tekortkomingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de klacht te herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Parket-schuren-amsterdam.nl vallen.
 3. De klant is tegenover Parket-schuren-amsterdam.nl aansprakelijk voor schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 4. Parket-schuren-amsterdam.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor veranderingen dan wel schade welke na het uitvoeren van werkzaamheden zijn ontstaan.
 5. De aansprakelijkheid van Parket-schuren-amsterdam.nl is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval wordt uitbetaald onder de toepasselijke polis van de aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

ARTIKEL 10 - DE BETALING

 1. Betaling vindt plaats door contante betaling, pintransactie of door overschrijving op de bankrekening van Parket-schuren-amsterdam.nl, binnen de termijn zoals vermeld in de offerte. Betaling dient in ieder geval te hebben plaatsgevonden binnen 7 dagen na uitvoering van de werkzaamheden.

ARTIKEL 11 - GESCHILLEN

 1. Geschillen over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Parket-schuren-amsterdam.nl geleverde diensten en zaken, kunnen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank Overijsel, locatie Almelo.

Vragen of onduidelijkheden? Bel ons of stuur een e-mail